PRINCIPIS DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ

Els principis aplicables a les comunicacions que es reben en el SII seran els següents:

–   Accessibilitat. El Canal de Denúncies serà, en tot moment, clar i de fàcil accés.

–    Bona fe: L’informant haurà de tindre motius raonables per a considerar que la informació transmesa és veraç. En cap cas haurà d’actuar-se de mala fe o sabent la falsedat de la seua comunicació.

–    Compromís: CONRIV es compromet a admetre a tràmit les comunicacions rebudes que continguen la informació mínima per a la seua admissibilitat, així com a gestionar-les amb la major promptitud possible i informar de la seua resolució a tots els afectats, d’acord amb les polítiques, normatives i procediments interns, i de conformitat amb el marc jurídic aplicable; i informant immediatament quan s’estime pertinent i, en tot cas, quan la conducta puga ser constitutiva d’un il·lícit penal, a les autoritats i organismes públics competents.

–    Confidencialitat: CONRIV tractarà les dades personals recaptades únicament per a aportar major valor i credibilitat a la comunicació rebuda davant un possible acte il·lícit i/o operació sospitosa, guardant la deguda confidencialitat sobre aquests davant altres persones o instàncies de l’organització o fora d’ella.

–    Imparcialitat: CONRIV utilitzarà tots els mitjans dels quals disposa per a gestionar objectivament les comunicacions realitzades a través del canal de denúncies. El Responsable del SII haurà de dur a terme una investigació exhaustiva i rigorosa dels fets comunicats o denunciats i haurà de garantir un tracte just per a totes les persones afectades, sense acceptar-se ingerències de cap mena per part d’altres membres de la Societat.

–    Represàlies: CONRIV no prendrà cap mesura d’índole laboral (incloent, però sense limitar-se a, extinció i/o no renovació del contracte de treball, modificació substancial de condicions de treball, degradació professional o denegació de promoció) o de qualsevol altre tipus que perjudique l’informant pel fet de ser-ho.

–    Cultura de compliment: CONRIV es compromet a impulsar en el si de l’organització una cultura preventiva basada en el principi de “tolerància zero” cap a la comissió d’actes il·lícits i situacions fraudulentes, disposant a tal fi dels mitjans necessaris per al seu compliment.

–    Transparència: CONRIV es compromet a difondre a tots els seus grups d’interès de manera proactiva la present política, així com a habilitar i mantindre obert el Canal de Denúncies per a la presentació de les comunicacions davant possibles actes il·lícits i/o operacions sospitoses.

–    Presumpció d’innocència i respecte del dret a l’honor de les persones implicades en la investigació.

PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ D’ACTUACIONS IRREGULARS.

Presentar una denuncia

Així mateix, podrà identificar el “assumpte”, proporcionar el “Detall de la denúncia” i adjuntar els documents que considere oportuns relacionats amb la denúncia.

Consultar denúncies presentades.

  • L’informant rebrà un codi d’identificació de la denúncia presentada, amb independència que s’haja realitzat o no de manera anònima.
    • Així, a través de l’apartat “ACCÉS A LES MEUES DENÚNCIES” podrà consultar l’estat de tramitació de la denúncia i, en el seu cas, el resultat de la investigació realitzada pel Responsable del SII.
    • En el cas que la denúncia estiga fora de l’àmbit objectiu del Canal de Denúncies, el Responsable del SII arxivarà la denúncia, donant compte a l’informant d’això.
    • Si els fets denunciats pogueren ser indiciaris constitutius de delicte, el Responsable del SII haurà de remetre la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat. En el cas que els fets afecten els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.